Aplikuj

CV:

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Administratorem Państwa danych osobowych jest firma E PARTNERZY MARKETINGOWI z siedzibą: 80-822 Gdańsk, ul. Żabi Kruk 16 NIP: 9570704470
Podane przez Państwa w ofercie pracy dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby rekrutacji. Szczegółowe informacja o sposobie oraz podstawie przetwarzania danych osobowych jak również katalogu Państwa uprawnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych – określa Polityka ochrony danych osobowych w procesie rekrutacji.
Niniejsza polityka ochrony danych osobowych osób rekrutowanych (dalej: „Polityka”) dotyczy rekrutacji do E PARTNERZY MARKETINGOWI z siedzibą: 80-822 Gdańsk, ul. Żabi Kruk 16 NIP: 9570704470 i dotyczy kandydatów do pracy niezależnie od formy zatrudnienia wskazanego w ogłoszeniu lub proponowanego w ofercie.
1. Polityka realizuje obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”.
2. Twoje dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

3. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
a) 6 ust. 1 lit. c) RODO – w przypadku rekrutacji na stanowisko, na którym zatrudnienie przyjmuje formę umowy o pracę;
b) 6 ust. 1 lit. b) RODO – w przypadku rekrutacji na stanowisko, na którym zatrudnienie przyjmuje formę umowy cywilnoprawnej;
c) 6 ust. 1 lit. a) RODO – w przypadku, gdy wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji oraz/lub gdy przekazałeś nam dane osobowe w szerszym zakresie niż jest to uzasadnione na podstawie pkt a i b powyżej.

4. Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być podmioty, które świadczą na rzecz E PARTNERZY MARKETINGOWI z siedzibą: 80-822 Gdańsk, ul. Żabi Kruk 16 NIP: 9570704470 (m.in. zewnętrzne firmy informatyczne, dostawcy chmury itd.) oraz podmioty obsługujące proces rekrutacji.
5. Twoje dane osobowe przesłane w odpowiedzi na ogłoszenie o prowadzonej rekrutacji zostaną usunięte po zakończeniu tej rekrutacji, jeżeli nie wybierzemy Twojej oferty, chyba że wyrazisz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji. W takim przypadku Twoje dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat. Dane osobowe przesłane w ramach ofert kierowanych niezależnie od prowadzonych rekrutacji na adres biuro@e-partnerzymarketingowi.pl będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat.

6. Pamiętaj, że masz prawo żądania:
a) dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania,
b) usunięcia danych oraz ograniczenia ich przetwarzania,
c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
d)przeniesienia danych osobowych do innego administratora danych osobowych.

7. W każdym momencie możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych.

9. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie tych danych uniemożliwi jednak uwzględnienie Ciebie w procesie rekrutacji.

10. Wszelkie wnioski i pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych możesz zgłaszać na adres: biuro@e-partnerzymarketingowi.pl

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego dalej „Rozporzadzenie”) informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma e-Partnerzy Marketingowi Przemysław Mrożek z siedzibą w Gdańsku (80-822), ul. Żabi Kruk 10, NIP: PL 957070470, REGON: 222016510.
Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w firmie e-Partnerzy Marketingowi możliwy jest pod adresem e-mail: pmrozek@e-partnermarketingowy.pl.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
– przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia;
– przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia;
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.