1. Właścicielem serwisu internetowego https://e-partnerzymarketingowi.pl/ i administratorem danych jest firma e-Partnerzy Marketingowi Przemysław Mrożek z siedzibą w Gdańsku (80-803), ul. Strzelecka 7b, NIP: PL 957070470, REGON: 222016510.

2. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w firmie e-Partnerzy Marketingowi możliwy jest pod adresem e-mail: pmrozek@e-partnermarketingowy.pl

3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

– poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;

– poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”);

– poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Usługodawca dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

2. Niniejsza polityka prywatności Serwisu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców Serwisu Internetowego.

3. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się wielką literą (np. Usługodawca, Serwis Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Serwisu Internetowego dostępnym na stronach Serwisu Internetowego

4. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Usługodawcę wynika z działań podejmowanych przez Usługobiorcę w Serwisie Internetowym.

2. Możliwe cele zbierania danych osobowych Usługobiorców przez Usługodawcy:

– zawarcie i realizacja umowy o korzystanie z Usługi Elektronicznej;

– marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Usługodawcy.

3. Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców korzystających z Serwisu Internetowego: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, a także – jeżeli wymaga tego korzystanie z Usługi Elektronicznej inne dane niezbędne do jej realizacji wskazane na stronie Serwisu Internetowego.

4. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji umowy o świadczenie Usługi. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Serwisu Internetowego, w trakcie korzystania z Serwisu Internetowego oraz w jego Regulaminie.

5. Usługodawca przetwarza również zanonimizowane dane związane z korzystaniem ze Serwisu Internetowego (np. ilość Usługobiorców) do generowania statystyk korzystania z Serwisu. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osób korzystających z Serwisu.

COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Serwisu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Serwis Internetowy).

2. Usługodawca może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Serwisu Internetowego w następujących celach:

– dostosowywania zawartości strony Serwisu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących języka strony);

– zapamiętywanie lokalizacji IP, strefy czasowej;

– prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Serwisu Internetowego.

3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można ograniczyć lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu.

4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Serwis Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

5. Administrator korzysta w Serwisie Internetowym z usługi Google Analytics dostarczanej przez firmę Google Inc. Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch w Serwisie Internetowym.

6. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Serwisu Internetowego. Administrator, korzystając z powyższych usług w Serwisie Internetowym, gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania Usługobiorców oraz sposób ich zachowania na stronie Serwisu Internetowego, informacje na temat urządzeń i przeglądarek, z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne itp.

7. Szczegółowe informacje o zasadach na jakich działają powyższe usługi, w tym o zasadach zbierania i przetwarzania danych dostępne są na stronie: www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/.

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

1. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcy jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w na stronie Serwisu Internetowego oraz w Regulaminie Serwisu Internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy o korzystanie z Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Usługodawcy podstawą takiego przetwarzania są:

– uprzednia zgoda Usługobiorcy;

– wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Usługodawcy (zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Usługodawcy).

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Usługodawcy, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

3. W przypadku udzielenia przez Usługobiorcy zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Usługodawcy zgoda może być odwołana w każdym czasie.

4. W przypadku, gdy Usługodawca zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Usługobiorcy w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Usługodawcy, osoba, której dane dotyczą uprawniona jest także do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.

5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Usługodawcą poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Usługodawcy wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.

DOSTĘP DO DANYCH INNYCH USŁUGOBIORCÓW

1. Korzystanie z Serwisu Internetowego może powodować, że inni Usługobiorcy mogą mieć za pośrednictwem Serwisu oraz jego Usług Elektronicznych dostęp do danych osobowych innych Usługobiorców i innych osób.

2. Usługobiorcy są zobowiązani do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie danych osobowych, dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich.

3. Usługobiorcy są zobowiązani dołożyć należytej staranności w celu ochrony danych osobowych innych Usługobiorców, do których dostęp uzyskają za pomocą Serwisu i obowiązani są nie wykorzystywać uzyskanych danych w innych celach niż do korzystania z Serwisu i jego Usług Elektronicznych, chyba że podstawa takiego działania ma umocowanie w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

**Aplikacja GPT-Trainer** – Interakcje z czatem

Podczas korzystania z naszej strony, użytkownicy mogą dobrowolnie podać swoje dane kontaktowe, takie jak numer telefonu i adres e-mail, na prośbę naszego czatu. Te dane są zbierane i przetwarzane w celu umożliwienia nam kontaktu z użytkownikami na ich prośbę. Nie udostępniamy tych danych stronom trzecim i przetwarzamy je zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO).

Na naszej stronie korzystamy z aplikacji GPT-Trainer. Aplikacja ta jest używana do zbierania i przetwarzania następujących danych: adresy e-mail, numery telefonów, imiona i nazwiska. Dane te są zbierane w celu poprawy doświadczeń użytkowników na naszej stronie i do kontaktu.

GPT-Trainer jest zaawansowaną aplikacją, która wykorzystuje technologie sztucznej inteligencji do interakcji z użytkownikami. Aplikacja ta może dostarczać spersonalizowane treści, odpowiadać na pytania, a także pomagać użytkownikom w różnych zadaniach.

Wszystkie dane, które są zbierane i przetwarzane przez aplikację, są używane wyłącznie do celów związanych z funkcjonowaniem aplikacji i nie są udostępniane stronom trzecim. Przetwarzamy te dane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO).

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące sposobu, w jaki przetwarzamy te dane, skontaktuj się z nami.

INFORMACJA O CONSENT MODE V2

W związku z wejściem w życie Consent Mode v2 (trybu zgody) 8 marca 2024 r., zaktualizowaliśmy naszą politykę prywatności, aby zapewnić większą przejrzystość w zakresie gromadzenia i wykorzystywania danych użytkowników.

Co to jest Consent Mode v2?

Consent Mode v2 to udoskonalona wersja trybu zgody Google, która umożliwia użytkownikom większą kontrolę nad tym, jak ich dane są wykorzystywane w celach reklamowych. Pozwala stronom internetowym na gromadzenie danych użytkowników tylko wtedy, gdy wyrazili oni na to wyraźną zgodę.

Jak Consent Mode v2 wpływa na użytkowników?

Użytkownicy odwiedzający strony internetowe korzystające z Consent Mode v2 będą mieli możliwość wyboru, czy chcą wyrazić zgodę na wykorzystywanie ich danych w celach reklamowych. Mogą również zmienić swoje preferencje w dowolnym momencie.

Jak Consent Mode v2 wpływa na naszą stronę internetową?

Wdrożyliśmy Consent Mode v2 na naszej stronie internetowej, aby upewnić się, że gromadzimy i wykorzystujemy dane użytkowników w sposób zgodny z prawem i regulacjami.

Jakie dane gromadzimy i jak je wykorzystujemy?

Gromadzimy dane użytkowników w różnych celach, m.in. w celu:

 • Usprawniania działania strony internetowej
 • Dostarczania spersonalizowanych treści i reklam
 • Przeprowadzania analiz statystycznych

ŚLEDZENIE I PLIKI COOKIES

Nasza strona korzysta z technologii śledzenia, takich jak pliki cookie, aby poprawić jakość naszych usług i dostarczyć Ci najbardziej odpowiednie treści. W szczególności korzystamy z narzędzia HubSpot, które pomaga nam analizować zachowania użytkowników na naszej stronie.

HUB SPOT

Nasza strona korzysta z HubSpot dla celów marketingowych i optymalizacji. HubSpot zbiera informacje o Twoim zachowaniu na naszej stronie, takie jak przeglądane strony, kliknięcia, wypełniane formularze i inne interakcje. Te informacje są przesyłane i przechowywane na serwerach HubSpot.

Informacje te są wykorzystywane do analizy i poprawy naszych usług, a także do dostarczania Ci najbardziej odpowiednich treści. Jeśli nie chcesz, aby HubSpot śledził Twoje działania na naszej stronie, możesz zablokować pliki cookie w ustawieniach swojej przeglądarki.

Pamiętaj, że blokowanie plików cookie może wpłynąć na funkcjonalność naszej strony. Więcej informacji na temat plików cookie i technologii śledzenia znajdziesz w naszej Polityce Plików Cookie.

Korzystanie z TruConversion

Nasza strona internetowa korzysta z TruConversion, narzędzia do analizy zachowań użytkowników dostarczanego przez TruConversion, Inc. TruConversion wykorzystuje pliki cookies oraz podobne technologie do zbierania informacji o tym, jak użytkownicy korzystają z naszej strony, takich jak:

 • Interakcje z witryną: kliknięcia, ruchy myszy, przewijanie strony
 • Informacje techniczne: adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny

Zebrane dane są wykorzystywane do tworzenia raportów i analiz, które pomagają nam zrozumieć, jak użytkownicy korzystają z naszej strony, oraz do ulepszania jej funkcjonalności i treści.

TruConversion może łączyć zebrane dane z danymi z innych źródeł, takich jak dane demograficzne czy informacje o zainteresowaniach, w celu tworzenia bardziej szczegółowych profili użytkowników.

Informacje zebrane przez TruConversion są przechowywane i przetwarzane zgodnie z ich polityką prywatności, którą można znaleźć na stronie: truconversion.com

Twoje prawa

Masz prawo do:

 • Dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez TruConversion.
 • Sprostowania swoich danych osobowych, jeśli są nieprawidłowe lub nieaktualne.
 • Usunięcia swoich danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym).
 • Ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
 • Sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
 • Przenoszenia swoich danych osobowych do innego administratora danych.

Aby skorzystać z tych praw, skontaktuj się z nami lub bezpośrednio z TruConversion.

Wyłączenie śledzenia TruConversion

Jeśli nie chcesz, aby TruConversion śledził Twoją aktywność na naszej stronie, możesz zablokować pliki cookies TruConversion w ustawieniach swojej przeglądarki.

Pamiętaj, że wyłączenie śledzenia może wpłynąć na niektóre funkcje naszej strony.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Serwis Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Usługodawca namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Serwisu Internetowego.

2. Usługodawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Ostatnia aktualizacja: 12.07.2024