Ogólne Warunki Świadczenia Usług przez e-Partnerzy Marketingowi Przemysław Mrożek.

1. Postanowienia Wstępne

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług przez e-Partnerzy Marketingowi Przemysław Mrożek z siedzibą w Gdańsku (80-803) przy ul. Strzelecka 7b, nr NIP 957 07 044 70 oraz REGON 222016510, zwaną dalej „e-Partnerzy Marketingowi”.

1.2. Usługi świadczone są przez e-Partnerzy Marketingowi na rzecz podmiotów nie będących konsumentami, w tym w szczególności prowadzących działalność gospodarczą w rozumieniu odrębnych przepisów, zwanych w dalszej części Klientem.

1.3. Treść poniższych Ogólnych Warunków Świadczenia Usług (zwanych dalej OWU) ma zastosowanie do dostępnych w ofercie handlowej Usług świadczonych przez e-Partnerzy Marketingowi, chyba, że zawarta z Klientem umowa na daną usługę w sposób wyczerpujący reguluje prawa i obowiązki Stron i nie odsyła do OWU.

1.4. e-Partnerzy Marketingowi świadczy Usługi dla Klienta w oparciu o zewnętrzne wyszukiwarki lub wyszukiwarkę internetową, ich strony partnerskie, fora internetowe i portale społecznościowe, sieci afiliacyjne, zmierzające do promocji działalności Klienta.

1.5. Definicje

Użyte w OWU terminy oznaczają:
I. Konto klienckie – w odniesieniu do Usług, dla których określany jest Budżet, konto prowadzone przez e-Partnerzy Marketingowi dla Klienta, na którym Klient gromadzi środki pieniężne przeznaczone na realizację Usługi;

II. Kampania – określony w Umowie czas świadczenia/wykonania Usługi na rzecz Klienta;

III. Usługa – działania e-Partnerzy Marketingowi podejmowane w globalnej sieci Internet mające na celu promocję Klienta, z których opisem Klient przed zawarciem Umowy się zapoznał i zaakceptował ich warunki. Usługami są: artykuły tematyczne i sponsorowane; strona www; wersja mobilna strony www; sklep internetowy; opieka programistyczna; budowanie aplikacji internetowych; hosting (w tym do 4 godzin wsparcia technicznego rocznie) oraz usługi z nim powiązane; optymalizacja strony; tworzenie aplikacji mobilnych; budowanie stron firmowych w serwisach społecznościowych oraz ich administrowanie; kampania reklamowa w serwisach społecznościowych kierująca do strony/profili Klienta; administrowanie stroną firmową Klienta w serwisach społecznościowych; stworzenie kreacji niezbędnych do realizacji kampanii reklamowej (kreacja mailingowa, bannery, landing page); kampanie GoogleAds składające się z kampanii linków sponsorowanych w wyszukiwarce Google, kampanii linków oraz bannerowych w sieci Google Display Network oraz z remarketingu; wirtualny spacer; jak również inne dostępne w ofercie;

IV. Wynagrodzenie – określona w Umowie kwota należna e-Partnerzy Marketingowi, na którą składa się opłata z tytułu świadczenia/wykonania Usługi oraz Budżet, jeżeli został w Umowie określony;

V. Obsługa – określona w Umowie kwota należna e-Partnerzy Marketingowi z tytułu przygotowania i optymalizacji linków sponsorowanych/kampanii reklamowych, w których Klient deklaruje także Budżet;

VI. Budżet – deklarowana w Umowie kwota, jaką Klient przekazuje na rachunek e-Partnerzy Marketingowi, która przeznaczana jest na świadczenie usługi linków sponsorowanych/kampanii reklamowych;

VII. Strona Klienta – strona internetowa promująca działalność klienta;

VIII. Artykuły Tematyczne i Sponsorowane – tekst redakcyjny promujący w określony sposób produkt lub usługę;

IX. Strona www – wynik realizacji usługi tworzenia dedykowanej strony internetowej. W ramach tej definicji mieści się: projekt graficzny lub gotowy szablon, szablony HTML oraz oprogramowanie użyte do jej stworzenia. Wykorzystane oprogramowanie może być rozwiązaniem autorskim e-Partnerzy Marketingowi lub też korzystać z licencji open source bądź też licencji płatnych. Strona jest publikowana pod wskazaną przez Klienta domeną;

X. Hosting – Usługa polegająca na udostępnieniu zasobów serwerowych, w sposób umożliwiający publikację treści w sieci Internet;

XI. Optymalizacja Strony – dostosowanie (zoptymalizowanie) treści i kodu strony internetowej lub całego serwisu (witryny);

XII. CMS – oprogramowanie służące do zarządzania treścią na stronie www;

XIII. Udostępniane oprogramowanie – utwór w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, na korzystanie z którego e-Partnerzy Marketingowi udziela Klientowi na czas trwania kampanii niewyłącznej, nieprzenoszalnej i nieograniczonej terytorialnie licencji. Wynagrodzenie e-Partnerzy Marketingowi z tytułu udzielenia licencji zawarte jest w Wynagrodzeniu za Usługi;

XV. Banner – graficzna forma przekazania treści informacyjnych bądź reklamowych w Internecie;

XVI. Analityka – pomiar i analiza ruchu na stronie www, pozwalająca na weryfikację efektywności kampanii i źródeł ruchu;

XVII. Wirtualny Spacer – multimedialne prezentacje przygotowane na bazie panoramicznych zdjęć;

XVIII. Utwór – przez utwór strony rozumieją: artykuły tematyczne i sponsorowane; strony dedykowane; opinie i komentarze z zakresu Usługi Word of Mouth Marketing; aplikacje internetowe i mobilne oraz strony firmowe/profile w serwisach społecznościowych; kreacje mailingowe, wirtualny spacer, zdjęcia, teksty oraz treści audiowizualne;

IX. Wsparcie techniczne – dodatkowa usługa związana ze świadczeniem pomocy w zakresie opieki administracyjnej nad stroną www i jej środowiskiem (hosting); w ramach wsparcia technicznego nie są realizowane usługi związane z aktualizacją treści na stronie;

XX. Kod źródłowy – jest to ciąg definicji i instrukcji odpowiedzialny za generowanie strony www, z pominięciem treści zarządzanej z poziomu panelu administracyjnego strony;

XXI. Kreacja graficzna – wizualny rezultat przedstawiający pomysł, ideę, koncepcję stworzoną na potrzeby wymagań Klienta;

XXII. Aplikacja internetowa – program komputerowy, który pracuje na serwerze i komunikuje się poprzez sieć komputerową z hostem użytkownika komputera z wykorzystaniem przeglądarki internetowej użytkownika, będącego w takim przypadku interaktywnym klientem aplikacji internetowej.

XXIII. Aplikacje mobilne – ogólna nazwa dla oprogramowania działającego na urządzeniach przenośnych, takich jak telefony komórkowe, smartfony, palmtopy czy tablety;

XXIV. Domena – ciąg nazw systemu Domain Name System (DNS) wykorzystywany w Internecie, składający się z wyrazów umieszczonych w pewnym poddrzewie struktury DNS tj. zakończonych stałym sufiksem; ciąg znaków literowych i cyfrowych zastępujący adres IP serwera umożliwiający wyświetlenie zawartości serwera;

XXV. Adres URL – (Uniform Resorce Lokator) jest to stosowany w Internecie system adresowania, pozwalający wskazać dowolny dokument;

XXVI. Wersja mobilna strony www – wynik realizacji usługi tworzenia dedykowanej strony internetowej, przeznaczonej do wyświetlania na urządzeniach przenośnych (tablety, smartfony, telefony komórkowe). W ramach tej definicji mieści się: projekt graficzny lub gotowy szablon, szablony HTML oraz oprogramowanie użyte do jej stworzenia. Wykorzystane oprogramowanie może być rozwiązaniem autorskim e-Partnerzy Marketingowi lub też korzystać z licencji open source bądź też licencji płatnych. Strona dedykowana będzie opublikowana pod wskazaną przez Klienta domeną;

XXVII. Opieka programistyczna – określony Umową zakres działań, do których zobowiązany jest e-Partnerzy Marketingowi na wezwanie Klienta. Opieka programistyczna może być określona czasowo (okres przez który będzie świadczona) lub kwotowo (przedpłacony ryczałt za dostęp do specjalistów e-Partnerzy Marketingowi, rozliczany na podstawie czasu poświęconego na realizację zleceń Klienta).

2. Obowiązki e-Partnerzy Marketingowi. Gwarancje.

2.1. e-Partnerzy Marketingowi świadczy w sposób profesjonalny Usługi na rzecz Klienta w zakresie określonym w Umowie, ofertach dedykowanych i niniejszych postanowieniach. e-Partnerzy Marketingowi świadczy Usługę zgodnie z obowiązującym prawem i według najlepszej wiedzy, mając na względzie osiągnięcie najlepszych możliwych efektów, przy czym Klient akceptuje fakt, iż działania e-Partnerzy Marketingowi nie gwarantują osiągnięcia określonego rezultatu gospodarczego.

2.2. e-Partnerzy Marketingowi w trakcie trwania kampanii monitoruje przebieg Usługi i może modyfikować jej parametry w granicach Umowy i specyfikacji Usługi tak, aby zapewnić Klientowi osiągnięcie najlepszych możliwych rezultatów, biorąc pod uwagę określone w Umowie parametry.

2.3. Jeżeli przedmiot Usługi polega na udostępnieniu oprogramowania, e-Partnerzy Marketingowi na podstawie Umowy udziela Klientowi na okres trwania kampanii ograniczonego prawa do korzystania z oprogramowania (licencji), w tym również do rezultatów pracy takiego oprogramowania, gwarantując, że przedmiot praw wolny jest od wad prawnych i fizycznych.

2.4. Jeśli przedmiotem Usługi są Utwory w rozumieniu punktu 1.5. xviii, e-Partnerzy Marketingowi w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 7.1., przenosi na Klienta majątkowe prawa autorskie do stworzonych na jego zlecenie Utworów na wszelkich znanych w chwili zawarcia umowy polach eksploatacji, w szczególności 1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. W przypadkach, gdy do stworzenia Utworu zostały wykorzystane elementy udostępniane na licencjach płatnych lub open source, autorskie prawa majątkowe do tych elementów przysługują ich twórcom.

2.5. e-Partnerzy Marketingowi zastrzega sobie prawo do jednostronnego modyfikowania zakresu, specyfikacji, wizualizacji świadczonych Usług, w tym również zaakceptowanych uprzednio przez Klienta, w celu ich optymalizacji, w każdym czasie, co nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty wynagrodzenia określonego w Umowie. W przypadku usług, w zakresie których określany jest Budżet, e-Partnerzy Marketingowi ma prawo do modyfikacji wartości dziennego Budżetu, jeżeli jest to konieczne dla zwiększenia efektywności kampanii Klienta. e-Partnerzy Marketingowi zastrzega sobie prawo do zbierania anonimowych statystyk i informacji, które okażą się niezbędne dla prawidłowego i efektywnego świadczenia Usług.

2.6. e-Partnerzy Marketingowi przekaże Klientowi do akceptacji projekt kreacji graficznej i stworzone treści audiowizualne lub tekstowe, a ponadto również cały projekt, wyłącznie w przypadku, gdy Klient wyraził w umowie wolę otrzymania projektu lub gdy wymaga tego charakter produktu. e-Partnerzy Marketingowi przedstawia do akceptacji wyłącznie projekt w języku polskim.

2.7. Jeżeli w ciągu 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania projektu kreacji reklamowej – o ile e-Partnerzy Marketingowi nie wyznaczy innego terminu – Klient nie złoży oświadczenia o akceptacji projektu lub nie przekaże e-Partnerzy Marketingowi uwag do projektu, będzie to oznaczało akceptację domyślną kreacji graficznej, tekstowej i audiowizualnej zgodnie z przygotowanym przez e-Partnerzy Marketingowi projektem. Postanowienia niniejszego punktu stosuje się odpowiednio do wszelkiej innej korespondencji e-Partnerzy Marketingowi kierowanej do Klienta, dotyczącej sposobu świadczenia usługi.

2.8. Klient uznaje fakt, że akceptacja projektu reklamy odnosi się wyłącznie do treści i elementów graficznych formy reklamowej i nie stanowi wiernego odtworzenia.

3. Obowiązki Klienta. Prawa Autorskie

3.1. Klient zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia za Usługę e-Partnerzy Marketingowi (w tym do zapewnienia środków na koncie klienckim) oraz współdziałania z e-Partnerzy Marketingowi przy świadczeniu Usługi. Klient wskazuje w Umowie przedstawiciela upoważnionego do reprezentowania Klienta w sprawach dotyczących Usługi, w tym do zwiększania Budżetu Kampanii, zmiany Usługi (podwyższenia pakietu), dokonywania wszelkich uzgodnień, jakie okażą się niezbędne przy wykonywaniu Umowy. Zmiana przedstawiciela nie jest zmianą Umowy, jednak wymaga pisemnego powiadomienia drugiej strony.

3.2. Klient udziela e-Partnerzy Marketingowi na okres świadczenia Usługi, niewyłącznej licencji na korzystanie z dostarczonych lub udostępnionych e-Partnerzy Marketingowi materiałów, znaków towarowych lub graficznych, sloganów w celu świadczenia Usługi oraz marketingu usług e-Partnerzy Marketingowi.

3.3. Klient udostępni e-Partnerzy Marketingowi, w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy, wszelkie informacje techniczne, w tym dane dostępowe, niezbędne do realizacji usługi przez e-Partnerzy Marketingowi.

3.4. W trakcie trwania kampanii Klient zobowiązuje się utrzymywać Stronę Klienta oraz informować e-Partnerzy Marketingowi o każdej zmianie jej adresu URL oraz innych zmianach mogących wpłynąć na możliwość realizacji usługi. Klient ponosi odpowiedzialność za utrzymanie (rejestrację) domeny.

3.5. e-Partnerzy Marketingowi nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w Usłudze, które zostały wywołane wskutek ingerencji Klienta lub osób trzecich w kod źródłowy strony, bądź zmian dokonanych poprzez panel administracyjny strony (CMS).

3.6. Klient zobowiązuje się nie naruszać praw autorskich do udostępnionego oprogramowania, w szczególności poprzez dokonywanie działań polegających na inżynierii zwrotnej, wprowadzaniu zmian w oprogramowaniu.

3.7. e-Partnerzy Marketingowi zastrzega sobie prawa autorskie do koncepcji rozwiązań proponowanych Klientowi w prezentacjach ofertowych, w szczególności do koncepcji kreatywnych, które są własnością intelektualną e-Partnerzy Marketingowi. W związku z powyższym proponowane rozwiązania mogą być wdrożone wyłącznie przez e-Partnerzy Marketingowi lub mogą zostać odsprzedane przez e-Partnerzy Marketingowi Klientowi.

3.8. Zamawiający na okres świadczenia usługi administrowania stroną Klienta w serwisach społecznościowych, udziela e-Partnerzy Marketingowi upoważnienia do zarządzania jego stroną.

4. Obowiązywanie Umowy. Odstąpienie.

4.1. Zawarcie Umowy między e-Partnerzy Marketingowi a Klientem następuje w drodze akceptacji przez Klienta oferty handlowej przedstawionej przez przedstawiciela e-Partnerzy Marketingowi, w każdy prawem dozwolony sposób tj. poprzez złożenie podpisu na Umowie, przesłanie oświadczenia pocztą elektroniczną, akceptację złożoną przy pomocy środków porozumiewania się na odległość (telefon/fax). W razie wątpliwości, uznaje się również, że w przypadku uiszczenia zaliczki na poczet realizacji umowy, Klient wyraża wolę zawarcia umowy z e-Partnerzy Marketingowi na przedstawionych mu w ofercie warunkach.

4.2. Umowa zostaje zawarta na czas realizacji jej przedmiotu. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usługi przez e-Partnerzy Marketingowi jest zapłata Wynagrodzenia lub jego raty lub posiadanie przez Klienta środków pieniężnych na koncie klienckim w wysokości umożliwiającej świadczenie Usługi, a także dostarczenie niezbędnych materiałów/informacji umożliwiających realizację przedmiotu Umowy, jeżeli charakter Usługi tego wymaga.

4.3. Klient może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nienależytego wykonywania Umowy przez e-Partnerzy Marketingowi, po uprzednim pisemnym wezwaniu do należytego wykonania Umowy i wyznaczeniu e-Partnerzy Marketingowi w tym celu dodatkowego, co najmniej 30-dniowego terminu. Oświadczenie dla swej ważności wymaga formy pisemnej.

4.4.1. Klient, będący osobą fizyczną, który zawiera z e-Partnerzy Marketingowi Umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej , w przypadku zawarcia niniejszej Umowy na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa e-Partnerzy Marketingowi, może od Umowy odstąpić w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. W celu wykonania odstąpienia, niezbędne jest złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, przesłanego na adres e-Partnerzy Marketingowi lub na adres e-mail: biuro@e-partnerzymarketingowi.pl. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. W przypadku wykonania prawa odstąpienia przez Klienta, umowę uważa się za niezawartą, zaś wpłacone przez Klienta środki zostają zwrócone, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 4.4.2. i 4.4.3.

4.4.2. W przypadku zawarcia umowy z Klientem określonym w zdaniu pierwszym pkt 4.4.1., e-Partnerzy Marketingowi rozpoczną realizację usługi objętej Umową nie wcześniej niż po upływie 14 dnia od dnia zawarcia Umowy. Na wyraźne żądanie Klienta, e-Partnerzy Marketingowi mogą rozpocząć realizację usługi objętej Umową przed upływem prawa do wykonania przez Klienta odstąpienia. W takim przypadku, Klient traci prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli usługi objęte umową zostaną w pełni wykonane przez e-Partnerów Marketingowych.

4.4.3. Jeżeli Klient określony w zdaniu pierwszym pkt 4.4.1. wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania wskazanego w pkt 4.4.2., ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia.

4.5. e-Partnerzy Marketingowi zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym od dnia doręczenia wypowiedzenia w następujących przypadkach:

4.5.1. zwłoki Klienta z zapłatą pełnych rat Wynagrodzenia, wynikających z harmonogramu płatności, za co najmniej 2 okresy płatności, po uprzednim pisemnym wezwaniu Klienta do spłaty wymagalnych należności w terminie nie krótszym niż 7 dni od otrzymania wezwania;

4.5.2. zwłoki Klienta z zapłatą należności, wynikających z Umowy, po upływie co najmniej 30 dni od terminu płatności faktury, po uprzednim pisemnym wezwaniu Klienta do spłaty wymagalnych należności w terminie nie krótszym niż 7 dni od otrzymania wezwania;

4.5.3. naruszenia przez Klienta obowiązków wynikających z Umowy lub OWU;

4.5.4. wprowadzenie e-Partnerzy Marketingowi w błąd, poprzez podanie nieprawdziwych danych rejestrowych Klienta;

4.5.5. wprowadzenie e-Partnerzy Marketingowi w błąd poprzez złożenie dokumentów lub przedstawienie informacji, które okazały się niezgodne ze stanem rzeczywistym.

4.5.6. działania Klienta, które uniemożliwiają e-Partnerzy Marketingowi realizację usługi.

4.6. Po wypowiedzeniu Umowy, Klient zobowiązany będzie do niezwłocznej zapłaty całości zadłużenia wymagalnego wraz z należnymi kosztami dochodzenia należności przez e-Partnerzy Marketingowi
i odsetkami. Rozwiązując Umowę, e-Partnerzy Marketingowi może dodatkowo obciążyć Klienta kwotą ryczałtowego odszkodowania w wysokości 20% wartości całości Wynagrodzenia obliczonego za wykonanie określonej w Umowie usługi, z tytułu przedterminowego rozwiązania Umowy z winy Klienta.

4.7. e-Partnerzy Marketingowi może zawiesić (pozostając w gotowości do wznowienia Usługi) świadczenie Usługi lub rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym Umowę w przypadku, gdy Klient narusza postanowienia Umowy lub OWU, w szczególności określone w punkcie 3. W takim przypadku Klientowi nie przysługuje roszczenie o zwrot już wpłaconego wynagrodzenia.

4.8. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia – w przypadku umów zawartych na okres krótszy niż 6 miesięcy. W przypadku umów zawartych na okres 6 miesięcy i więcej, wypowiedzenie umowy następuje z zachowaniem 2 – miesięcznego okresu wypowiedzenia.

5. Świadczenie Usługi

5.1. Z zastrzeżeniem punktu 4.2. oraz punktów 5.1.1-4. e-Partnerzy Marketingowi rozpocznie świadczenie Usługi w terminie do 4 tygodni od dnia zawarcia Umowy lub w terminie późniejszym, o ile strony tak postanowiły i udostępnienia przez Klienta niezbędnych informacji koniecznych dla świadczenia Usługi.

5.1.1. Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 4.4.2. e-Partnerzy Marketingowi rozpocznie świadczenie Usługi, o której mowa w pkt. 1.5.xvi (Analityka) w terminie do 2 tygodni od dnia dostarczenia przez Klienta niezbędnych danych dostępowych.

5.1.2. W zależności od stopnia złożoności prac nad projektem, e-Partnerzy Marketingowi zastrzega sobie termin do 12 miesięcy na stworzenie strony internetowej dla Klienta.

5.1.3. W przypadku braku akceptacji przesyłanych do Klienta materiałów, braku kontaktu ze strony Klienta w toku ustaleń dotyczących realizacji Usługi, zwłoki w przesyłaniu uwag oraz materiałów niezbędnych do wykonania usługi, braku wpłaty Wynagrodzenia wynikającej z przyjętego w Umowie harmonogramu płatności, e-Partnerzy Marketingowi zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu realizacji Usługi, a tym samym do przesunięcia finalnego terminu realizacji, z zastrzeżeniem postanowień pkt 4.5. Finalny termin zostanie przesunięty proporcjonalnie do okresu zwłoki, spowodowanej brakiem działań po stronie Klienta w wymiarze podwójnym.

5.1.4. Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 4.4.2., termin wykonania usługi mailingu wynosi do 7 dni kalendarzowych od dnia akceptacji projektu reklamy przez Klienta chyba, że strony ustaliły w Umowie inny termin lub Usługa jest świadczona według ustalonego harmonogramu. W zakresie tej Usługi Klient zobowiązuje się przekazać e-Partnerzy Marketingowi temat mailingu, adres zwrotny, materiały graficzne do przygotowania projektu reklamy oraz określić grupę docelową. W przypadku braku otrzymania niezbędnych materiałów, e-Partnerzy Marketingowi ma prawo zrealizować Usługę z wykorzystaniem ogólnodostępnych informacji, w tym znajdujących się na stronie internetowej Klienta, wskazanej w Umowie. Jednocześnie Klient akceptuje fakt, że e-Partnerzy Marketingowi na podstawie Umowy wybiera ze swojej bazy danych odpowiednią bazę do mailingu. e-Partnerzy Marketingowi gwarantuje poprawność adresów mailowych na poziomie 85% oraz dopuszcza możliwość realizacji usługi mailingu w granicach +-5% od założonego poziomu. W ciągu 7 dni kalendarzowych od zakończenia świadczenia Usługi e-Partnerzy Marketingowi przekaże Klientowi raport z wykonanej usługi.

5.2. e-Partnerzy Marketingowi może jednostronnie zmienić przedmiot Usługi, informując o tym Klienta, o ile zmiany mają na celu efektywniejsze świadczenie Usługi. Klient akceptuje, iż Usługa świadczona jest w oparciu o zewnętrznych dostawców wyszukiwania, za których działania lub zaniechania e-Partnerzy Marketingowi nie odpowiada.

5.3. W przypadku, gdy Usługa świadczona jest w oparciu o Stronę Klienta, e-Partnerzy Marketingowi nie ponosi odpowiedzialności za jej niedostępność. Powyższe nie wpływa na świadczenie Usługi i wynagrodzenie e-Partnerzy Marketingowi. Klient zobowiązuje się zapewnić hosting Strony Klienta i utrzymywać prawo do domeny we własnym zakresie.

5.4. e-Partnerzy Marketingowi nie ingeruje w treści umieszczone na Stronie Klienta i Stronie www, chyba że ingerencja jest przedmiotem Usługi. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie publikowane przez siebie treści, w tym za zgodność z prawem regulaminów sprzedaży sklepów internetowych, ofert handlowych, itp.

5.4.1. e-Partnerzy Marketingowi zastrzega sobie prawo do zawieszenia świadczenia/wykonania Usługi z zachowaniem prawa do Wynagrodzenia w przypadku, gdy publikowane treści (w jakiejkolwiek formie) naruszają przepisy prawa, prawa osób trzecich, dobre obyczaje, uczucia religijne lub mogłyby w ocenie e-Partnerzy Marketingowi narazić e-Partnerzy Marketingowi lub Klienta na szkodę.

5.5. Strony i strony mobilne na czas produkcji publikowane są we wskazanej przez e-Partnerzy Marketingowi domenie roboczej.

5.6. e-Partnerzy Marketingowi w celu autopromocji ma prawo do powoływania się na projekty Utworów stworzonych w wyniku Umowy, a także na fakt współpracy z Klientem, w tym w szczególności do powoływania się na te projekty we własnych materiałach marketingowych. Klient wyraża zgodę na umieszczenie przez e-Partnerzy Marketingowi logotypu Klienta na własnej stronie internetowej w celu określonym w zdaniu poprzedzającym.

5.7. W przypadku wykonywania Usługi budowania strony, e-Partnerzy Marketingowi zastrzega sobie prawo do obrandowania kodu stworzonej strony i/lub jej stopki.

6. Odpowiedzialność

6.1. Klient pokryje wszelkie wydatki i naprawi szkody poniesione przez e-Partnerzy Marketingowi w wyniku roszczeń osób trzecich w związku ze świadczeniem Usługi w zakresie, w jakim szkoda e-Partnerzy Marketingowi dotyczy bezpośrednio lub pośrednio działania lub zaniechania Klienta oraz osób działających w jego imieniu. Powyższe dotyczy w szczególności sytuacji naruszenia przez Klienta praw autorskich, dóbr osobistych lub innych praw osób trzecich.

6.2. e-Partnerzy Marketingowi ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy tylko w zakresie następstw swojego działania i w granicach rzeczywistej szkody, jednak wyłącznie do wysokości otrzymanego od Klienta Wynagrodzenia.

6.3. e-Partnerzy Marketingowi nie ponosi odpowiedzialności za stan interesów Klienta. Klient akceptuje fakt, iż e-Partnerzy Marketingowi nie świadczy Usługi na zasadach wyłączności.

6.4. Klient ma prawo w terminie 2 miesięcy od daty rozpoczęcia świadczenia Usługi zgłosić e-Partnerzy Marketingowi w formie pisemnej lub drogą elektroniczną reklamację dotyczącą Usługi w zakresie jej niezgodności z Umową. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, e-Partnerzy Marketingowi przedstawi stosowną rekompensatę, która będzie proporcjonalna do obniżenia wartości błędnie wykonanej części Usługi.

6.5. Zawierający Umowę w imieniu Klienta zobowiązuje się pokryć szkodę e-Partnerzy Marketingowi w zryczałtowanej wysokości odpowiadającej wartości Umowy brutto, w przypadku przekroczenia umocowania do reprezentowania Klienta, działania bez umocowania lub zawarcia Umowy niezgodnie z zasadami reprezentacji Klienta i narażenia przez to e-Partnerzy Marketingowi na szkodę.

7. Wynagrodzenie

7.1. Klient zobowiązany jest zapłacić e-Partnerzy Marketingowi Wynagrodzenie określone w Umowie. W przypadku usług, dla realizacji których wymagane jest określenie budżetu, na Wynagrodzenie składają się zarówno Budżet, jak i Obsługa.

7.2. Warunkiem uruchomienia świadczenia Usługi jest wpłata określonej w fakturze proformie Usługi minimalnej kwoty wymaganej do jej uruchomienia. W przypadku wpłaty części Wynagrodzenia pozostała część zostanie wpłacona przez Klienta w terminie określonym w Umowie.

7.3. Brak wpłaty w wymaganym terminie spowoduje wstrzymanie świadczenia Usług na rzecz Klienta. Klient oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT.

7.4. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia, e-Partnerzy Marketingowi zastrzega sobie prawo do naliczania odsetek umownych w wysokości 16%.

8. Zasady doręczania korespondencji

8.1. e-Partnerzy Marketingowi stosuje następujące zasady ustalania terminów doręczania korespondencji:

8.1.1. jeżeli adresat odebrał przesyłkę przy pierwszej próbie doręczenia, za datę doręczenia uważa się datę odebrania przesyłki;

8.1.2. jeżeli adresat odmówił przyjęcia przesyłki (i taka adnotacja pocztowa znajduje się na przesyłce), za datę doręczenia uważa się datę odmowy odebrania przesyłki;

8.1.3. jeżeli przesyłka była jednokrotnie lub dwukrotnie awizowana, i adresat następnie adresat odebrał przesyłkę, za datę doręczenia uważa się datę odebrania przesyłki;

8.1.4. jeżeli przesyłka była dwukrotnie awizowana i adresat nie odebrał przesyłki, za datę doręczenia uważa się datę upływu terminu do odbioru przesyłki po drugiej awizacji.

9. Zasady naliczania opłat i prowizji

9.1. W przypadku podjęcia czynności windykacyjnych, e-Partnerzy Marketingowi zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta kosztami tych działań zgodnie z poniższą tabelą:

CzynnośćCennik
wysłanie do Klienta monitu SMS1,99zł
wykonanie do Klienta monitu Mail2,99zł
wykonanie do Klienta monitu telefonicznego4,99zł
wykonanie do Klienta wezwania do zapłaty15zł
wysyłanie do Klienta ponownego wezwania do zapłaty25zł
wysłanie do Klienta ostatecznego wezwania do zapłaty30zł
opłata za wizę terenową110zł
opłata za windykację przez firmy zewnętrznew wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów przez e-Partnerzy Marketingowi
prowizja za zmianę warunków umowy – restrukturyzacja zadłużenia2% od kwoty zadłużenia nie mniej niż 200 zł

9.2. e-Partnerzy Marketingowi stosuje następujące zasady prowadzenia czynności windykacyjnych zadłużenia Klienta:

9.2.1. e-Partnerzy Marketingowi może prowadzić działania związane z monitoringiem SMS i/lub telefonicznym, wysyłaniem wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłaniem pism (wezwania do zapłaty), wizytami terenowymi i zlecaniem dochodzenia wymagalnych wierzytelności przez zewnętrzne firmy windykacyjne;

9.2.2. częstotliwość działań opisanych w pkt 9.2.1. uzależniona jest od postawy Klienta. Każde kolejne działanie jest podejmowane przez e-Partnerzy Marketingowi nie wcześniej niż dwa dni po bezskutecznym zastosowaniu poprzedniego działania, za wyjątkiem sytuacji gdy za dane działanie e-Partnerzy Marketingowi nie pobiera opłaty. W pierwszej kolejności podejmowane są działania związane z monitoringiem telefonicznym lub monitoringiem SMS, wykonywanym za pośrednictwem wiadomości wysyłanych drogą elektroniczną oraz monitoringiem pisemnym (wezwania do zapłaty), przy czym łączna suma opłat za działania z wiązane z monitoringiem SMS, monitoringiem telefonicznym, oraz wykonywanym w postaci wiadomości elektronicznych i monitoringiem pisemnym nie może przekroczyć w danym miesiącu kwoty 300 zł dla wierzytelności dochodzonych z jednego stosunku prawnego, przy czym e-Partnerzy Marketingowi pobiera opłatę maksymalnie za 3 pierwsze monity SMS, 3 pierwsze monity telefoniczne, 3 pierwsze monity wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz 3 pierwsze monity pisemne w danym miesiącu;

9.2.3. jeżeli działania opisane w pkt 9.2.2. nie przyniosą oczekiwanego rezultatu w postaci spłaty zadłużenia, e-Partnerzy Marketingowi rozważy możliwość podjęcia kolejnych działań w postaci wizyt negocjatora terenowego lub zlecania dochodzenia wymagalnych wierzytelności przez zewnętrzne firmy windykacyjne, z tym zastrzeżeniem, iż łączna suma opłat za wszystkie wyżej wymienione czynności nie może przekroczyć w danym miesiącu kwoty 1000 zł dla wierzytelności dochodzonych z jednego stosunku prawnego;

9.2.4. e-Partnerzy Marketingowi stosuje czynności monitujące w opisanej wyżej kolejności, a jeżeli ich zastosowanie nie jest możliwe lub pozostaje bezskuteczne, wówczas podejmuje działania zmierzające do wyegzekwowania zaległych należności na drodze sądowej.

10. Postanowienia końcowe

10.1. Wszystkie zmiany Umowy lub oświadczenia stron wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z wyjątkiem oświadczeń, o których mowa w punkcie 3.1. Umowa określa prawa i obowiązki stron oraz zastępuje wszelkie ustne uzgodnienia poczynione podczas negocjowania jej warunków.

10.2. e-Partnerzy Marketingowi może przenieść prawa i obowiązki wynikające z Umowy na rzecz podmiotu trzeciego, na co Klient wyraża niniejszym zgodę.

10.3. Jeśli jakiekolwiek postanowienie Umowy zostanie uznane za nieważne lub w inny sposób wadliwe pod względem prawnym, to pozostałe postanowienia Umowy pozostaną w mocy w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo.

10.4. Umowa podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej oraz jurysdykcji sądów polskich. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji Umowy Klient i e-Partnerzy Marketingowi oddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby e-Partnerzy Marketingowi.

10.5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.10.2023 r.

Formularz nr. 1 – Formularz odstąpienia od umowy